1. člen

(Vsebina)

Pravilnik o tekmovanju za Male sive celice določa:

cilje tekmovanja,
ravni tekmovanja,
razpis, prijavo in organizacijo predtekmovanj,
potek in pravila tekmovanj v studiu,
vlogo učiteljev in mentorjev,
ugovore na vrednotenje.


2. člen

(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

razvijanje vseh vrst inteligentnosti,
popularizacija znanja,
spodbujanje vrednote znanja,
izobraževanje,
učenje skozi zabavo,
vzgoja za medije.


3. člen

(Ravni tekmovanja)

Tekmovanje Male sive celice vključuje:

regijska predtekmovanja in
tekmovanje v studiu.

Posamezne oddaje Male sive celice so zasnovane kot studijsko tekmovanje različnih šol Slovenije. V ta namen RTV Slovenija pripravi 8 regijskih predtekmovanj, na katerih izberemo 32 ekip iz različnih osnovnih šol (iz vsake regije po 4 ekipe, ki predstavljajo različne osnovne šole).

Regijska predtekmovanja potekajo v drugi polovici septembra na lokaciji šol gostiteljic v vseh osmih regijah Slovenije: Primorska, Gorenjska, Štajerska (Celje), Štajerska (Maribor), Pomurje, Ljubljana mesto, Ljubljana okolica, Dolenjska. Šole gostiteljice so šole, ki so v lanskem letu prejele največ točk v posamezni regiji.

Šola gostiteljica na dan predtekmovanja zagotovi:

- primeren prostor (avla, telovadnica),
- tehnično opremo za izvedbo predtekmovanja (računalnik - prenosnik), LCD projektor, projekcijsko platno, najmanj en prenosni mikrofon in ozvočenje...)
- če ima možnost, tudi malico za vse tekmovalce.

4. člen

(Razpis predtekmovanja)

Uredništvo oddaje Male sive celice ob zaključku tekoče TV-sezone začne preko spletne strani z zbiranjem prijav na predtekmovanje. Zbiranje prijav poteka do predvidoma drugega tedna septembra. Uredništvo oddaje na spletni strani https://cist-hudo.rtvslo.si/male-sive-celice ali po elektronski pošti objavi razpored regijskih predtekmovanj.


5. člen

(Vsebina razpisa predtekmovanja)

Razpis predtekmovanja obsega najmanj:

Termin izvedbe regijskega predtekmovanja,
organizatorje (šolo gostiteljico),
roke prijav na regijsko predtekmovanje.


6. člen

(Prijava na predtekmovanje)

Šola lahko preko spletne strani oddaje ali po elektronski pošti prijavi tekmovalce. Prijava obsega:

število ekip,
naziv šole, naslov šole,
poštna številka in kraj,

telefon osebe za stik v šoli, ime mentorja,
e-pošta mentorja/šole,

soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov potrebujemo le za tekmovalce, ki se bodo udeležili tekmovanja v studiu.

Prijavo potrdi uredništvo oddaje.
Prijave morajo biti izvedene v roku in na način, ki je določen z razpisom. Po tem roku prijave niso več možne.

7. člen

(Organizacija predtekmovanja)

Regijskega predtekmovanja se lahko udeležijo vse šole posamezne regije, ki se prijavijo na razpis v svoji regiji. RTV Slovenija lahko zaradi neenakomernega števila prijavljenih ekip v posameznih regijah nekatere ekipe prerazporedi v sosednjo regijo. Vsaka šola lahko prijavi več ekip. Posamezna šola lahko prijavi dve ekipi. Šola gostiteljica lahko prijavi tri ekipe. V vsaki ekipi so trije tekmovalci iste šole. Trojko sestavljajo po en sedmo- , osmo- in devetošolec. Nihče od njih v preteklih letih še ni smel tekmovati v studijskem delu.

8. člen

(Organizator predtekmovanja)

Tekmovanje organizira, vodi in usmerja RTV Slovenija, oddaja Male sive celice (v nadaljevanju Male sive celice).
Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja oddaje Male sive celice so:
Oddaja se financira:
iz javnih sredstev/RTV prispevek,
darila pokroviteljev,
drugi viri.9. člen

(Sodelovanje učiteljev)

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo člani uredništva Male sive celice, učitelji in mentorji v osnovnih šolah ter predstavniki drugih ustanov oziroma organizacij.

Učitelji – mentorji in drugi strokovni sodelavci na njihovo željo prejmejo potrdila o strokovnem sodelovanju po zaključku tekmovanj na obeh ravneh. Na potrdilu so zapisani podatki o številu in vrsti mentorstva, število in vrsti priznanj ali nagrad tekmovalcev ter opisi strokovni del.

10. člen

(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje učenk in učencev na tekmovanju je prostovoljno. Učitelji oziroma mentorji morajo zakonite zastopnike tekmovalcev seznaniti s tem pravilnikom in RTV Slovenija pa mora pridobiti soglasje zakonitih zastopnikov tekmovalcev za snemanje v studiu.

11. člen

(Pravica udeležbe na predtekmovanju in tekmovanju)

Tekmovanja se lahko udeležijo učenke in učenci ne glede na njihov učni uspeh v šoli.
Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi učenke in učenci slovenske narodnosti iz zamejstva, učenke in učenci italijanske in madžarske narodnosti iz Slovenije. Učenke in učenci, ki so tuji državljani oziroma brez državljanstva in obiskujejo osnovno šolo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do udeležbe na tekmovanju pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. Tekmovanja se ne smejo udeležiti učenci, ki so se že preizkusili v studiu.

12. člen

(Tekmovalne komisije)

Predtekmovanje vodi tekmovalna komisija, ki jo imenuje uredništvo Malih sivih celic.

13. člen

(Priprava nalog)

Tekmovalna vprašanja in naloge pripravi uredništvo Malih sivih celic.

14. člen

(Tajnost nalog)

Ustvarjalci vprašanj so na vseh ravneh tekmovanja odgovorni za tajnost nalog in rešitev do začetka reševanja nalog in za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave le-teh.

15. člen

(Hranjenje izdelkov)

Uredništvo Malih sivih celic hrani vse teste iz predtekmovanj do konca tekoče tekmovalne sezone.

16. člen

(Potek predtekmovanja)

Regijsko predtekmovanje je sestavljeno iz pisnega spletnega testa in ustnega dela. Ustni del se izvede le takrat, kadar na regijskem tekmovanju sodeluje 8 ali več različnih šol. Iz posamezne regije se v studijski del tekmovanja uvrstijo najboljše štiri ekipe, ki prihajajo iz različnih šol. Šola ima pravico do vpogleda v pisni del tekmovanja v prostorih RTV ali na ustnem delu predtekmovanja.

*

Pisni del poteka v učilnicah. V posamezni učilnici je največ deset ekip, čas pisanja pa je 30 minut. Testi vsebujejo vprašanja različnih tipov in dodatno vprašanje. Na predtekmovanju uporabljajo tekmovalci svoj pisalni in risalni pribor. V tekmovalni prostor ni dovoljeno prinašati nobenih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav. Mentorji posamezne ekipe imajo pravico do vpogleda v pisni test svoje ekipe. Pisni testi so last organizatorja, ki jih do konca tekmovalne sezone tudi hrani. Po pisnem delu se lestvica ekip oblikuje tako, da so na njej najuspešnejše ekipe iz posamezne šole. V ustni del se uvrsti osem ekip , ki so dosegle največ točk in prihajajo iz različnih šol. Če na regijskem predtekmovanju sodeluje manj kot osem različnih šol, se po pisnem delu prve štiri ekipe, ki prihajajo iz različnih šol, uvrstijo neposredno v studijski del tekmovanja. Če je izid na mestih, ki vodijo v ustni ali studijski del tekmovanja, neodločen, oziroma če po točkah pisnega dela ni mogoče določiti zadnje ekipe, ki bo sodelovala na ustnem ali studijskem tekmovanju, o vrstnem redu izenačenih ekip odloča dodatno vprašanje.

*

V ustni del prenese prva ekipa 8 točk, druga 7, tretja 6, četrta 5, peta 4, šesta 3, sedma 2 in osma 1 točko. Osem ekip, ki prihaja iz različnih šol, se pomerijo v parih v tem vrstnem redu: 4 : 5 (ekipa na 4. mestu s tisto, ki je na petem); 3 : 6 (ekipa na tretjem mestu se pomeri s tisto na šestem) ; 2 : 7 (ekipa na drugem mestu se pomeri s tisto na sedme); 1 : 8 (ekipa na prvem mestu se pomeri s tisto na osmem). Tista šola, ki zmaga v dvoboju 1:8, je šola gostiteljica v prihodnji sezoni.

*

V ustnem delu odgovarja vsaka ekipa na 4 vprašanja, po eno iz vsake teme. Vsak pravilni odgovor prinaša 4 točke, delno pravilnih odgovorov ne točkujemo.

*

V studijsko oddajo se uvrsti zmagovalna ekipa iz vsakega para, iz vsakega regionalnega tekmovanja torej 4 ekipe iz različnih šol. Rezultati predtekmovanja se v roku 24 ur po zaključku posameznega regijskega predtekmovanja objavijo na spletni strani oddaje Male sive celice.

*
V primeru spremenjenih epidemioloških razmer ali drugih nepredvidenih dogodkov si pridružujemo pravico do prilagoditve oz. spremembe izvedbe predtekmovanja.


(Potek predtekmovanja za rubriko HITRI LONČKI)
Igra Hitri lončki bo potekala vzporedno s kvizom, vendar bodo v njej nastopali drugi tekmovalci/tekmovalke. Določili jih bomo v predtekmovanju, ki bo potekalo septembra.
V vsaki ekipi so trije tekmovalci/tekmovalke, ki lahko prihajajo iz različnih razredov iste osnovne šole. Pomembno je le, da obiskujejo 5. ali višji razred.
Na predtekmovanje se lahko prijavi le ena ekipa na osnovno šolo.
V eni televizijski sezoni se bo pomerilo 32 ekip iz različnih osnovnih šol. Pare, ki se bodo pomerili v oddaji, bo določil žreb.
V vsaki oddaji sezone 2023/24 se bosta torej pomerili dve ekipi (ekipa A in ekipa B), vsaka bo zastopala svojo šolo.

PREDTEKMOVANJE:
Za predtekmovanje ekipe tekmujejo po principu zlaganja 3-6-3 in pri tem uporabljajo Hitre lončke 1. generacije (piše na embalaži). Ekipe se same posnamejo in posnetek pošljejo na elektronski naslov: msc@rtvslo.si, naslov zadeve: hitri lončki. Navodila za snemanje pošljemo konec avgusta. Upoštevali bomo posnetke, ki bodo prispeli do roka v razpisu tekoče sezone.
V televizijski del kviza se uvrsti 32 najhitrejših ekip.


17. člen

(Tekmovanje v studiu)

Na tekmovanje v studiu se uvrsti 32 najboljših regionalnih ekip iz različnih osnovnih šol. Tekmovanje v studiu je razdeljeno na več delov: 1. krog, osmina finala, četrt finale, polfinale in finale. V prvem krogu razporeditev tekmovalnih ekip določi uredništvo Malih sivih celic, z upoštevanjem raznolikosti regij, od koder prihajajo posamezne šole. Ekipe se pomikajo proti finalu po sistemu izločanja.

V prvem krogu (prvih tekmovalnih 16 oddaj) stroške za prevoz na snemanje in nazaj krijejo posamezne šole, od drugega kroga dalje pa stroške prevoza krije RTV Slovenija.
SPREMEMBA ZARADI NEPREDVIDENEGA DOGODKA - november 2023:
Prevoz na snemanje oddaje Male sive celice krijejo osnovne šole.

Tekmovalci na snemanju prejmejo majice z logotipom oddaje (rumena ali vijolična).

Vseh navijačev posamezne ekipe na tribuni je 35. Število navijačev oz. način navijanja se prilagaja glede na epidemiološko stanje v državi. Navijači so lahko učenci iz različnih razredov posamezne šole.
Poleg navijanja in spodbujanja ekipe navijači dejavno sodelujejo pri iskanju najdaljše besede pri igri »možganski labirint«.

Navijači naj tekmovalce spodbujajo z glasnim ploskanjem. Navijači lahko pripravijo domiselne navijaške rekvizite (napis imena tekmovalcev, ime šole, maskote…). Plinske troblje niso dovoljene.


18. člen
(Struktura oddaje in pravila studijskega tekmovanja)
Po uvodni špici, predstavitvi obeh ekip, je kviz razdeljen na 5. delov:

1. del: Hitre celice – 9 enakih zaporedij soglasnikov za obe ekipi. Čas za odgovor: 5 sekund. Vsak pravilni odgovor prinese 2 točki. Če se prijavite in odgovorite napačno, pa nasprotna ekipa za pravi odgovor dobi 3 točke.

2. del: 4 enaka vprašanja za obe ekipi. Čas za odgovor: 15 sekund. Vsak pravilni odgovor prinaša 5 točk.

3.del: Hitri lončki
1. V ekipi so trije tekmovalci/tekmovalke.
2. V igri se meri čas, v katerem posamezni tekmovalec/tekmovalka v eni igri zlaga lončke navzgor in navzdol v naslednjem vrstnem redu: 3-6-3, 6-6, 1-10-1 in 3-6-3. (Učenje zlaganja lončkov je podrobno razloženo v navodilih za igro, ki so priložena Hitrim lončkom. Tekmovanje poteka po principu, ki je v navodilih opisan v rubriki HITROSTNO ZLAGANJE, uporabljajo pa se lončki 2. generacije (piše na embalaži))
3. Igra se igra z 12 lončki.
4. Tekmovalci ene ekipe se pomerijo istočasno.
5. Časi vseh treh tekmovalcev/tekmovalk ene ekipe se seštevajo.
6. Sledi hitrostno zlaganje lončkov druge ekipe.
7. Zmaga tista ekipa, ki ima najboljši skupni čas.
8. Zmagovalna ekipa gre v naslednji krog, kjer se pomeri z novo ekipo.
9. Tekmovanje spremlja komisija.
10. Tekmovanja se izvedejo na TV Slovenija oziroma TV Slovenija določi tekmovalno prizorišče.

4. del: možganski labirint: Ekipa A zapusti studio, ekipa B ostane v studiu. Naprej ekipa B pošlje enega od tekmovalcev v labirint. Tista dva, ki ostaneta zunaj, sotekmovalca usmerjata proti izhodu iz labirinta, njegovo gibanje pa spremljata na velikem zaslonu. Tekmovalec v labirintu ima zavezane oči in mora sproti pobirati črke njem. Ko pride iz labirinta oz. ko se čas izteče, morajo tekmovalci ekipe A in ekipe B iz nabranih črk sestaviti najdaljšo možno besedo. Ekipa A se v studio vrne takoj, ko ekipa B konča s pobiranjem črk. Pri sestavljanju najdaljše besede sodelujejo tudi navijači, ki lahko tekmovalcem pomagajo do dodatnih točk, če se domislijo daljše besede kot tekmovalci. Ko črke pobira ekipa B, imajo možnost pomoči LE navijači njihove ekipe. Ko črke pobira ekipa A pa le navijači njihove ekipe. Voditelj vpraša navijače, če so morda našli daljšo besedo, kot njihovi tekmovalci. Če navijači predlagajo besedo, ki ima več črk kot beseda, ki so jo našli tekmovalci, tekmovalci določijo, ali se bo v rešitev vpisala beseda tekmovalcev ali navijačev. Ko tekmovalci sprejmejo odločitev in določijo besedo, se ta vpiše v program, ki preveri, ali je najdena beseda veljavna. Vsaka pobrana črka ekipi, ki je v labirintu, prinese po 1 točko – skupaj največ 8, če ekipa pobere vseh 8 črk. Vsaka črka v sestavljeni besedi prinese 1 točko, skupaj torej največ 8 točk za sestavljeno besedo, pri čemer se lahko vsako črko uporabi le enkrat. Točke za pobrane črke, dobi ekipa, ki je črke pobirala. Ko obe ekipi sestavita besedi, se točke vsake ekipe seštejejo. Od četrtfinalne pa do vključno s finalno oddajo, lahko tekmovalci dobijo dodatni dve točki, če jim znotraj določenega časa, uspe priti ven iz labirinta in pobrati vse črke. "Veljajo vse besedne vrste razen lastnih imen, kratic in okrajšav. Biti morajo v osnovnih oblikah, kot jih navajajo iztočnice v slovarjih z normativnimi vsebinami na slovarskem portalu www.fran.si, torej SSKJ, SSKJ2, SNB, Slovenski pravopis 2001, STP in SSSJ. Podrobneje: *Samostalniške besede (skupaj s posamostaljenimi pridevniki) v prvem sklonu ednine; *Pridevniki v prvem sklonu ednine; *Glagoli v nedoločniku. Izmed samostalniških in pridevniških tvorjenk, ki niso med gesli normativnih slovarjev, so dovoljene modifikacijske izpeljanke: pomanjševalnice (polžek, kravica). Ko igro odigra ekipa B, je na vrsti ekipa A.

BRIHTÓLIN je igra spomina za t. i. jokerja, ki je na vrsti tik pred zadnjim sklopom vprašanj. Brihtolin pri enem izmed zadnjih vprašanj lahko ekipi, ki zmaga v tej igri, prinese dvojne točke; Igro poteka tako, da tekmovalci najprej vidijo prepovedano črko. Na drugi sliki pa se poleg te črke pojavi še vprašanje. Kdor se bo prvi prijavil in pravilno odgovoril na vprašanje (odgovor ne sme vsebovati prepovedane črke), lahko pri enem od vprašanj v zadnjem delu dobi dvojne točke (10 točk). Če se ena izmed ekip prijavi za odgovor, se posnetek ustavi. Če ta ekipa odgovori nepravilno, se posnetek spet predvaja, možnost za odgovor pa ima nasprotna ekipa. Tisti ekipi, ki je uspela odgovoriti pravilno, voditelj ponudi možnost, da stavijo brihtolina na eno izmed vprašanj v zadnjem delu. Voditelj razkrije tematike vprašanj, tako da se lahko tekmovalci lažje odločijo, na katero vprašanje bodo stavili brihtolina.

5. del: 3 enaka vprašanja za obe ekipi. Čas za odgovor: 15 sek. Vsak pravilen odgovor je vreden 5 ali 10 točk (odvisno od brihtolina).
V primeru izenačitve točk, se postavi dodatno vprašanje tipa Razmisli, oceni. Točke dobi ekipa, ki se pravilnemu odgovoru najbolj približa.

Če ekipa odgovora ne izbere, se šteje kot da bi bil odgovor nepravilen, se pravi 0 točk. Kot uradni se upošteva prvi odgovor, ki ga poda katerikoli član ekipe s pritiskom na gumb ali z zapisom.

Vsaka ekipa določi kapetana, ki izbira/zapisuje odgovore ekipe.
V primeru izrednih okoliščin, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej, se o dokončnosti izbranih in potrjenih odgovorov odloči tričlanska komisija, ki je prisotna med snemanjem v režiji.


19. člen

(Postopek v primeru pritožbe)

Pritožbe na tekmovanje se morajo vročiti ali pisno ali ustno na dan ali med snemanjem oddaje. Uredniški odbor Malih sivih celic presodi utemeljenost pritožbe in vpliv na končni rezultat in ravna v skladu s to presojo. Odločitev komisije je dokončna.
Na studijskih in terenskih snemanjih, po 1. 1. 2024, obiskovalcem in mentorjem ni dovoljeno snemanje posameznih sklopov oddaj. Do konca snemanja oddaje, kjer nastopajo, pa jim je na njihovo željo omogočen vpogled posnetkov posnetih s strani uredništva oziroma RTV SLO.

20. člen

(Podelitev nagrad)

V sodelovanju s sponzorji oddaja Male sive celice vsako leto pripravi zanimiv nabor nagrad, ki je objavljen na spletni strani oddaje. Evidenco o priznanjih hrani uredništvo Malih sivih celic.

Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj


21. člen

(Kršenje pravil)

Če tekmovalci in navijači ne upoštevajo določil tega pravilnika in navodil uredništva Malih sivih celic, jih lahko uredništvo izloči iz tekmovanja.

22. člen
(Spremembe oddaje)
RTV Slovenija si pridružuje pravico do sprememb rubrik v višjih krogih oddaje. V primeru spremenjenih epidemioloških ali drugih izrednih razmer, pa tudi do spremembe organizacije predtekmovanj in same oddaje ter njenih pravil.