Foto: Pixabay

Posebne vpisne pogoje, kot so opravljen preizkus znanja in nadarjenosti, psihofizične sposobnosti ali izpolnjevanje športnih pogojev, določa več različnih srednješolskih programov. V ta namen mora kandidat ob prijavi predložiti obvestilo o opravljenem preizkusu znanja in nadarjenosti, ki ga izda šola, na kateri ga je kandidat opravljal.

Prav tako mora predložiti zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata, in potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev, ki ga izda šola, ki izvaja izobraževalni program v športnem oddelku.

Kandidat lahko opravlja preizkus posebne nadarjenosti oziroma znanja tudi iz klasičnih ali tujih jezikov, ki so izbirni predmeti osnovnošolskega izobraževanja, če so ti pogoj za vpis v izobraževalni program.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola, ki izvaja izobraževalni program gimnazija (športni oddelek) ali ekonomska gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Več informacij in obrazci, potrebni za prijavo na preizkuse posebne nadarjenosti, znanj in spretnosti, so dostopni na spletni strani ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Prijavnice za vpis na srednje šole treba oddati do 2. aprila

21.305 osnovnošolcev ima na voljo 26.066 srednješolskih vpisnih mest

Na srednjih šolah je za novince za prihodnje šolsko leto razpisanih 26.066 vpisnih mest, od tega v programih nižjega poklicnega izobraževanja 844, srednjega poklicnega izobraževanja 6954, v programih srednjega strokovnega izobraževanja pa 10.540 mest. Osnovno šolo v tem šolskem letu sicer zaključuje 21.305 učencev (lani 21.571).

V programih splošnih gimnazij je razpisanih 5966 mest, od tega v zasebnih šolah 476. V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo tehniška, umetniška in ekonomska gimnazija, je na voljo 1762 mest. Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7728 mest. Kandidati morajo prijavnico za vpis v srednje šole oddati najpozneje do 2. aprila.