Geograf preučuje mnoge pojave na našem planetu. Zanima pa ga tudi rastlinje, živali, vsi naravni pojavi in njihove spremembe. Foto: Pixabay
Geograf uporablja različne pripomočke. Pri kabinetnem delu so to predvsem osebni računalniki z ustrezno programsko opremo. Na terenu meri spremembe v naravnem okolju, kartira zemljišča, jemlje in analizira vzorce iz okolja in anketira prebivalce. Za svoje delo potrebuje različna arhivska in statistična gradiva. Pogosto je v stiku z ljudmi in dela v skupini s strokovnjaki sorodnih strok. Foto: Pixabay

Geograf, ki ne poučuje geografije v šoli, navadno preučuje zapleteno raznovrstnost pojavov na zemeljskem površju, nastalih zaradi delovanja naravnih procesov ali delovanja človeka. Preučuje pokrajino ali dele zemeljskega površja.

Običajno pripravlja splošen in natančen pregled o geografski podobi pokrajine. V okvirih fizične geografije obravnava oblike zemeljskega površja, podnebje, vode, prst, rast in živalstvo. V okviru družbene geografije preučuje prebivalstvo, gospodarstvo, proizvodnjo, porabo in promet, naselja in politične razmere.

Delo geografa se opravlja tudi v naravi in razen kadar gre za posebne specializacije, kot sta geograf- krasoslovec /jamar ali geograf- raziskovalec snežnih plazov v gorskem svetu, ki sta izpostavljena skrajnim nevarnostim, posebnih nevarnosti zanj ni. S pomočjo analiz zelo raziskuje tudi delovanje našega planeta. Foto: Pixabay

Geograf ima sposobnost sintetičnega povezovanja naravoslovnih in družbenih zakonitosti o pokrajinski realnosti. Pri preučevanju pojavov na zemeljskem površju in njihovih medsebojnih vplivih sta mu v pomoč statistika in kartografija.

Uporablja tudi mnoge računalniške programe in zemljevide.

Kakšno izobrazbo potrebuje?

Za uraden naziv geografa je potrebna Univerzitetna diploma oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ali univerzitetna diploma Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.