Detektiva si velikokrat predstavljam s povečevalnim steklom, s katerim išče dokaze (prstne odtise, sledi, ki so s prostim očesom slabo vidne). Foto: Pixabay

Detektiv zbira informacije za naročnika in ugotavlja dejstva o posameznih zadevah. Naročniku pomaga pri varstvu in uveljavljanju njegovih pravic.

Delo detektiva zahteva različna znanja in spretnosti ter posebne osebnostne lastnosti. Je zanimivo, dinamično, pestro, raznoliko pa tudi naporno, dolgočasno, utrujajoče, vsekakor pa odgovorno, zelo zahtevno in lahko tudi nevarno.

Cilj preiskovanja je zagotoviti za naročnika informacije, ki bodo omogočile spoznati okoliščine in zbrati dokaze v raznih oblikah, zato da bo v postopku za uveljavljanje pravic pred državnimi organi ali sodišči čim uspešnejši. Pri tem gre le za informacije, ki jih naročnik določi z naročilom, vsebovanim v pogodbi in informacije, do katerih je upravičen glede na svoj položaj. Torej zasebni detektiv predvsem zbira in posreduje različne informacije in preiskuje pretekle dogodke.

Ko se torej nekaj zgodi, kakšna nesreča ali kakšen pripetljaj (rop, umor, pobeg ali kar koli drugega), detektiv poskuša poiskati čim več informacij in jih med seboj povezati.

Detektivi morajo veliko razmišljati in so po potrebi tudi v stiku s policaji, pravniki in drugimi uslužbenci, ki so povezani s primerom, ki ga detektiv raziskuje. Foto: Pixabay

Detektiv tako poskuša najti kar se da največ informacij o npr.:
- osebah, ki so pogrešane ali skrite,
- dolžnikih,
- piscih ali pošiljateljih anonimnih pisem in o povzročiteljih materialne škode,
- predmetih, ki so ukradeni ali izgubljeni,
- dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah,
- zvestobi delavcev pri izpolnjevanju konkurenčne klavzule in o podatkih o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb.

Naloga detektiva je zagotoviti naročniku izčrpne informacije, s katerimi lahko ta zavaruje svoje interese, poišče osebo, za katero ima upravičen interes, obvaruje svoje premoženje, doseže vrnitev svojega premoženja, zaščiti svoj poslovni in tržni položaj ter si zagotovi čim boljši položaj v postopkih, v katerih sodeluje kot stranka, in to na način, ki je zakonit, strokoven, predvsem pa učinkovit v takšni meri, da tega naročnik sam ne bi mogel opraviti.

Pri tem gre za spremljanje medijev, izpraševanje prič, sosedov, sošolcev, sodelavcev, taksistov, voznikov, prodajalcev, iskanje dokumentov v arhivih in drugih zbirkah podatkov.

Računalnik in beležka sta med glavnimi pripomočki detektiva. Foto: Pixabay

Detektiv lahko sam, s strokovnimi pomočniki ali ob pomoči specializiranih laboratorijev ugotavlja okoliščine, ki pomagajo razjasniti posamezna dejstva.

Pri tem uporablja postopke, znane iz posameznih področij znanosti, kot so fizika, kemija, biologija, psihologija ali lingvistika in strokovnih področij ter panog, kot so grafologija, daktiloskopija in fotografija. Poznati mora tudi pravne postopke z različnih področij dela. Preiskovanje je drugim osebam praviloma prikrito, saj gre za zaupen odnos med naročnikom in detektivom.

Vse okoliščine konkretnega preiskovanja so strogo varovana poslovna skrivnost, kar je temeljno pravilo detektivskega dela.

Katere pripomočke uporablja pri svojem delu?

Detektiv običajno ne potrebuje posebnih delovnih pripomočkov, ki bi od njega zahtevali določena posebna znanja. Izjemoma si pri iskanju in zavarovanju sledi pomaga s priborom za iskanje in zavarovanje prstnih sledi, ki ga sestavljajo praški, čopiči za nanašanje praškov in posebne folije za zavarovanje sledi ter fotografsko ali videoopremo. Sicer pa mu zadostuje običajna pisarniška oprema.

Kot končni izdelek štejejo le pisno poročilo, fotografija ali videoposnetek, saj gre za tipično storitveno dejavnost. Detektiv mora znati tudi zelo dobro logično razmišljati. Foto: Pixabay


Nujno potrebuje osebni računalnik, saj posebne računalniške programe uporablja za analizo podatkov in za oblikovanje baz različnih podatkov.

S kom vse se detektiv povezuje? In kakšne karakterne lastnosti mora imeti?
Interesi detektiva segajo od gospodarstva, pravne ureditve, psihologije in razvoja tehnike do tekočih domačih in mednarodnih političnih dogodkov.

Priporočljivo je spremljanje dela policije, kriminalnih dogodkov, delovanja sodišč in družb na področju zasebnega varovanja.

Koristni so šport in rekreacija pa tudi potovanja in spoznavanje novih krajev in ljudi. Biti mora dinamičen, ustvarjalen, samoiniciativen, discipliniran, z visoko razvitimi delovnimi navadami in dovolj samokritičen do svojega dela in rezultatov tega dela. Imeti mora nadpovprečno razvit občutek za ocenjevanje, opisovanje, analiziranje in sklepanje, za podajanje ugotovitev v pisni ali ustni obliki.